ประวัติความเป็นมา/ที่ตั้ง

 
ข้อมูลทั่วไป
 
๑.  ชื่อสถานศึกษา  :  ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก
๒.  ที่ตั้ง/การติดต่อ    ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 193  หมู่ที่ 1 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม                                   ๔๘๑๖๐
                            โทร ๐๔๒-๕๘๙๐๙๕  โทรสาร ๐๔๒-๕๘๙๐๙๕
                            E-mail -
                             Website : http://ksnplapak.blogspot.com/
                            fanpage : https://www.facebook.com/a.hadrasa?fref=ts
 
๓.  สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนพนม
อำเภอปลาปากมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ประมาณ ๕๔๗ ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ ๓๖,๘๗๕  ไร่                     
                   โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ        ติดเขตอำเภอเมืองนครพนม
                   ทิศตะวันตก     ติดเขตอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
                   ทิศใต้            ติดเขตอำเภอนาแก  อำเภอวังยาง

 

                   ทิศตะวันออก   ติดเขตอำเภอเมืองนครพนม