ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ในวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 สามารถขอรับตารางสอบได้ที่ครู กศน.ตำบลหรือครูประจำกลุ่มของนักศึกษาได้แล้ววันนี้